LEAF Open Farm Sunday Search

Wales Case Studies

Jamie McCoy, Fferm Gorwel

Mae Jamie McCoy a'i phartner Deian Evans yn rhedeg Fferm Gorwel ym Mryngwyn, i'r gogledd o Gastellnewydd Emlyn yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Mae Gorwel yn fferm deuluol, yn godro 170 o wartheg godro ar system wair lloea yn yr hydref, gyda chyfleusterau newydd i roi'r gwartheg dan do dros y gaeaf. Maent yn falch o gyflenwi'u llaeth i Arla, yn ymboeni'n fawr am ddelwedd ffermio gwartheg godro ac yn awyddus i weithio gyda'u cymuned leol i rannu'r hyn maent yn ei wneud gyda phobl eraill. Hefyd, mae ganddynt ddiadell o 150 o ddefaid masnachol, a menter foch fach iawn. Mae Jamie yn gweithio oddi ar y fferm hefyd i AHDB Dairy yn cynorthwyo ffermwyr llaeth i wella'u cystadleurwydd busnes. Roedd cymryd rhan yn nigwyddiad Dydd Sul Fferm Agored LEAF am y tro cyntaf yn 2016 yn estyniad i ymrwymiad Jamie i gyfathrebu ynglŷn â ffermio. Dyma ei stori...

Jamie McCoy, Gorwel Farm

Jamie McCoy and her partner Deian Evans run Gorwel Farm in Bryngwyn, West Wales. Gorwel is a family farm, milking 170 dairy cows on an autumn calving grass-based system, they have a flock of 150 commercial sheep, and a very small pig enterprise. Jamie also works off the farm for AHDB Dairy supporting dairy farmers to improve business competitiveness and is our OFS Coordinator for Wales. Here is her story…

Abi Reader, Goldsland Farm, Glamorganshire

Abi Reader is a third generation dairy farmer who manages a herd of 180 Holstein Friesian and Dairy Shorthorns in Glamorganshire, South Wales. Abi always looks for ways to educate people and has mentored many agricultural and veterinary students on Goldsland Farm, Wenvoe. For someone who claims she is ‘not really a people person’, her passion for finding ways to reach out to consumers is remarkable – including speaking with Chris Evans live on his Radio 2 breakfast show! Here’s her story about taking part in Open Farm Sunday for the first time…

Abi Reader, Fferm Goldsland, Sir Forgannwg

Mae Abi Reader yn ffermwr godro trydedd genhedlaeth sy’n rheoli buches o 180 o wartheg Holstein Friesian a Gwartheg Godro Byrgorn yn Sir Forgannwg, De Cymru. Mae Abi yn chwilio am ffyrdd i addysgu pobl o hyd, ac mae wedi mentora llawer o fyfyrwyr amaethyddiaeth a milfeddygaeth ar Fferm Goldsland, Gwenfô. I rywun sy’n honni nad yw’n ‘rhyw lawer o berson pobl’, mae ei hangerdd dros ganfod ffyrdd i estyn allan i ddefnyddwyr yn rhyfeddol – fel siarad yn fyw gyda Chris Evans ar ei sioe frecwast ar Radio 2! Dyma ei stori am gymryd rhan ym menter Dydd Sul Fferm Agored LEAF am y tro cyntaf...

Sign up to our mailing list(s)

You are now subscribed!

You are signed up to the mailing list(s) you selected.

If you no longer wish to receive emails from us, every email we send contains a link at the bottom allowing you to unsubscribe with one click. Privacy Policy.

Already have an account?

If you are already registered on this site, or you have an existing myLEAF account, then please log in below.

To register or edit your Open Farm Sunday event you will need an account. Privacy Policy.

Log in

Forgot password?

Don't have an account?

Not to worry, you can create an account by clicking the button below. Privacy Policy.

Create Account

Create an account

Creating an account is quick and easy. Simply enter your details below and we'll send you a username and password by email straight away.

To register or edit your LEAF Open Farm Sunday event you will need an account.

Your new account details will log you into both Open Farm Sunday and myLEAF. Privacy Policy.

Back to login

Account creation complete

Please check your email for a message containing your new username and password.

You can use these details to log into both Open Farm Sunday and myLEAF. Privacy Policy.

Once logged in to myLEAF for the first time, it is advisable to change your password to something memorable via the 'My Profile' page.

Back to login

Forgot password

Back to login

Forgot password

Details of your account have been sent to your email address.