Managed By LEAF (Linking Environment and Farming) Logo
LEAF Open Farm Sunday Logo
Search

Cefnogaeth i ffermwyr Cymru
Support for Welsh farmers

Dydd Sul Fferm Agored LEAF yw diwrnod agored blynyddol y byd ffermio. Mae'n gyfle gwych i groesawu pobl i'ch fferm a darganfod y byd ffermio yn uniongyrchol. Gall cyfranogi fod yn haws ac yn fwy buddiol nag y tybiwch.

LEAF Open Farm Sunday is farming's annual open day. It is a great opportunity to welcome people onto your farm to discover first-hand the world of farming. Getting involved can be easier and more rewarding than you might think.

Dyddiau Sul Fferm Agored LEAF yng Nghymru

Mae gan bob fferm stori i’w rhannu gyda’r gymuned leol ar Ddydd Sul Fferm Agored LEAF. Mae pobl yn wirioneddol falch o gael y cyfle i ymweld â fferm, cwrdd â ffermwr a dod i wybod am ffermio yng Nghymru.

Mae estyn allan i’r gymuned leol ac ymgysylltu â phobl nad oes gennych gyswllt rheolaidd â nhw, yn helpu’ch cymdogion i ddeall beth rydych chi’n ei wneud ar y fferm a beth sy’n digwydd yn y caeau o’u hamgylch. Mae’n helpu i ddatblygu cysylltiadau cryfach rhwng ffermwyr, tyddynwyr a defnyddwyr, ac mae’n helpu’r cyhoedd i werthfawrogi’r gwaith a wnewch.

LEAF Open Farm Sunday in Wales

Every farm has a story to share with the local community on LEAF Open Farm Sunday. People are genuinely pleased to have the opportunity to visit a farm, meet a farmer and find out about farming in Wales.

Reaching out to the local community and engaging with people who you don’t have regular contact with, helps your neighbours to understand what you do on the farm and what is going on in the fields around them. It helps to develops stronger links between farmers, smallholders and consumers, and helps the public to value the work you do.

Sut ydw i’n cymryd rhan?

Chi sydd i benderfynu ar y math o ddigwyddiad i’w drefnu a’i faint, i fod yn addas i chi a’ch fferm. P’un a yw’n daith fferm i ffrindiau a chymdogion, neu eich bod yn agor gatiau eich fferm ar gyfer pâr - mae pob digwyddiad yn bwysig.

Mae gan ymwelwyr ddiddordeb mawr mewn dysgu am weithgareddau ffermio bob dydd. Bydd yr hyn a wnewch chi bob dydd ar eich fferm yn rhywbeth newydd a chyffrous i’ch ymwelwyr. Nid oes angen i chi gynnal llu o weithgareddau ychwanegol. Gallech ddangos i ymwelwyr sut byddwch chi’n mynd ati i archwilio da byw, godro eich gwartheg neu gerdded o amgylch eich cnydau. Siaradwch am sut byddwch chi’n trawsnewid caeau glaswellt yn fwyd blasus, maethlon, yr holl brosesau sydd ynghlwm a sut ydych chi’n cynnal safonau lles anifeiliaid uchel. A hyn i gyd wrth i chi reoli cefn gwlad ar gyfer bywyd gwyllt ac i ni gyd ei fwynhau.

How do I take part?

It is up to you to decide on the type and size of event to organise, to suit you and your farm. Whether it is a farm walk for friends and neighbours, or you open your farm gates for a couple - every event matters.

Visitors are fascinated to learn about everyday farming activities. What you do every day on your farm will be new and exciting to your visitors. You do not need to put on lots of extra activities. You could show visitors how you check livestock, milk your cows or walk your crops. Talk about how your transform fields of grass into delicious, nutritious food, all the processes involved and how you maintain high animal welfare standards. All this whilst managing the countryside for wildlife and for us all to enjoy.

Yr hanfodion

Fel ffermwr sy’n cynnal Dydd Sul Fferm Agored LEAF, gofynnwn i chi:

  • Ddangos arferion ffermio da i ymwelwyr, sut mae ffermio yn effeithio ar ein bywydau a sut ydych chi’n rheoli ein hadnoddau naturiol
  • Hysbysu eich cwmni yswiriant eich bod yn agor ar Ddydd Sul Fferm Agored LEAF – mae angen i chi gael yswiriant atebolrwydd cyhoeddus o £5 miliwn o leiaf
  • Cwblhau asesiad risg cyn y digwyddiad (mae LEAF yn darparu templed) a sicrhau y bydd trefniadau iechyd a diogelwch yn eu lle ar y diwrnod Darparu cyfleusterau golchi dwylo digonol, yn enwedig os oes gennych dda byw neu os byddwch yn gweini bwyd. Gallwch osod cyfleusterau dros dro sy’n gysylltiedig â thap tu allan – gweler y llawlyfr am syniadau

The essentials

As a LEAF Open Farm Sunday host farmer, we ask you to:

  • Showcase to visitors good farming practices, how farming impacts on our lives and how you manage our natural resources
  • Inform your insurance company that you are opening on LEAF Open Farm Sunday – you need to have a minimum of £5 million public liability insurance cover
  • Complete a risk assessment before the event (LEAF provides a template) and ensure health and safety arrangements will be in place on the day
  • Provide adequate hand washing facilities especially if you have livestock or will be serving food. You can set up temporary facilities linked to an outdoor tap – see the handbook for ideas

Cymorth i ffermwyr

Mae gennym ddigonedd o gymorth i helpu eich arwain drwy’r broses o gynllunio a chynnal eich digwyddiad. Llawlyfr yn llawn syniadau, cynghorion da a rhestri gwirio. Arweiniad ar iechyd a diogelwch a thempled asesiad risg. Posteri, taflenni a chardiau post RHAD AC AM DDIM i chi eu personoli er mwyn hyrwyddo’ch digwyddiad. Baner i’w rhoi ar y gât. Ynghyd ag arwyddion, saethau cyfeirio, posteri, taflenni, taflenni gweithgareddau a llu o syniadau am weithgareddau ar gyfer y diwrnod ei hun.

Support for farmers

We have lots of support to help guide you through the process of planning and running your event. A handbook full of ideas, top tips and checklists. Guidance on health and safety and a template risk assessment. FREE posters, flyers and postcards for you to personalise to promote your event. A gate banner. Plus signs, direction arrows, posters, leaflets, activity sheets and lots of activity ideas for the day itself.

Sign up to our mailing list(s)

You are now subscribed!

You are signed up to the mailing list(s) you selected.

If you no longer wish to receive emails from us, every email we send contains a link at the bottom allowing you to unsubscribe with one click. Privacy Policy.

Already have an account?

If you are already registered on this site, or you have an existing myLEAF account, then please log in below.

To register or edit your Open Farm Sunday event you will need an account. Privacy Policy.

Log in

Forgot password?

Don't have an account?

Not to worry, you can create an account by clicking the button below. Privacy Policy.

Create Account

Create an account

Creating an account is quick and easy. Simply enter your details below and we'll send you a username and password by email straight away.

To register or edit your LEAF Open Farm Sunday event you will need an account.

Your new account details will log you into both Open Farm Sunday and myLEAF. Privacy Policy.

Back to login

Account creation complete

Please check your email for a message containing your new username and password.

You can use these details to log into both Open Farm Sunday and myLEAF. Privacy Policy.

Once logged in to myLEAF for the first time, it is advisable to change your password to something memorable via the 'My Profile' page.

Back to login

Forgot password

Back to login

Forgot password

Details of your account have been sent to your email address.