Managed By LEAF (Linking Environment and Farming) Logo
LEAF Open Farm Sunday Logo
Search

Cefnogaeth i ffermwyr Cymru
Support for Welsh farmers

Dydd Sul Fferm Agored LEAF yw diwrnod agored blynyddol y byd ffermio. Mae'n gyfle gwych i groesawu pobl i'ch fferm a darganfod y byd ffermio yn uniongyrchol. Gall cyfranogi fod yn haws ac yn fwy buddiol nag y tybiwch.

LEAF Open Farm Sunday is farming's annual open day. It is a great opportunity to welcome people onto your farm to discover first-hand the world of farming. Getting involved can be easier and more rewarding than you might think.

Dyd­di­au Sul Fferm Agored LEAF yng Nghymru

Mae gan bob fferm stori i’w rhan­nu gyda’r gymuned leol ar Ddy­dd Sul Fferm Agored LEAF. Mae pobl yn wiri­oned­dol falch o gael y cyfle i ymweld â fferm, cwrdd â ffermwr a dod i wybod am ffermio yng Nghymru. 

Mae estyn allan i’r gymuned leol ac ymgy­syll­tu â phobl nad oes gen­nych gyswllt rhe­o­laidd â nhw, yn helpu’ch cym­do­gion i ddeall beth rydych chi’n ei wneud ar y fferm a beth sy’n dig­wydd yn y caeau o’u ham­gylch. Mae’n helpu i ddat­blygu cysyll­ti­adau cry­fach rhwng ffermwyr, tyd­dyn­wyr a defny­d­dwyr, ac mae’n helpu’r cyhoedd i werthfawrogi’r gwaith a wnewch. 

LEAF Open Farm Sun­day in Wales

Every farm has a sto­ry to share with the local com­mu­ni­ty on LEAF Open Farm Sun­day. Peo­ple are gen­uine­ly pleased to have the oppor­tu­ni­ty to vis­it a farm, meet a farmer and find out about farm­ing in Wales. 

Reach­ing out to the local com­mu­ni­ty and engag­ing with peo­ple who you don’t have reg­u­lar con­tact with, helps your neigh­bours to under­stand what you do on the farm and what is going on in the fields around them. It helps to devel­ops stronger links between farm­ers, small­hold­ers and con­sumers, and helps the pub­lic to val­ue the work you do. 

Sut ydw i’n cym­ryd rhan?

Chi sydd i ben­derfynu ar y math o ddig­wyd­di­ad i’w drefnu a’i faint, i fod yn addas i chi a’ch fferm. P’un a yw’n daith fferm i ffrindi­au a chym­do­gion, neu eich bod yn agor gati­au eich fferm ar gyfer pâr — mae pob dig­wyd­di­ad yn bwysig. 

Mae gan ymwel­wyr ddid­dordeb mawr mewn dys­gu am wei­th­gared­dau ffermio bob dydd. Bydd yr hyn a wnewch chi bob dydd ar eich fferm yn rhy­w­beth newydd a chyf­frous i’ch ymwel­wyr. Nid oes angen i chi gyn­nal llu o wei­th­gared­dau ych­wane­gol. Gal­lech ddan­gos i ymwel­wyr sut byd­dwch chi’n mynd ati i arch­wilio da byw, godro eich gwartheg neu gerdded o amgylch eich cny­dau. Siarad­wch am sut byd­dwch chi’n trawsnewid caeau glaswellt yn fwyd bla­sus, maethlon, yr holl bros­esau sydd ynghlwm a sut ydych chi’n cyn­nal safonau lles ani­feil­i­aid uchel. A hyn i gyd wrth i chi reoli cefn gwlad ar gyfer bywyd gwyllt ac i ni gyd ei fwynhau.

How do I take part?

It is up to you to decide on the type and size of event to organ­ise, to suit you and your farm. Whether it is a farm walk for friends and neigh­bours, or you open your farm gates for a cou­ple — every event matters. 

Vis­i­tors are fas­ci­nat­ed to learn about every­day farm­ing activ­i­ties. What you do every day on your farm will be new and excit­ing to your vis­i­tors. You do not need to put on lots of extra activ­i­ties. You could show vis­i­tors how you check live­stock, milk your cows or walk your crops. Talk about how your trans­form fields of grass into deli­cious, nutri­tious food, all the process­es involved and how you main­tain high ani­mal wel­fare stan­dards. All this whilst man­ag­ing the coun­try­side for wildlife and for us all to enjoy. 

Yr han­fo­di­on

Fel ffermwr sy’n cyn­nal Dydd Sul Fferm Agored LEAF, gofyn­nwn i chi: 

  • Ddan­gos arfe­ri­on ffermio da i ymwel­wyr, sut mae ffermio yn effei­thio ar ein bywydau a sut ydych chi’n rhe­oli ein hadnod­dau naturiol 
  • Hys­by­su eich cwm­ni yswiri­ant eich bod yn agor ar Ddy­dd Sul Fferm Agored LEAF – mae angen i chi gael yswiri­ant ate­bol­r­wydd cyhoed­dus o £5 mili­wn o leiaf 
  • Cwbl­hau asesi­ad risg cyn y dig­wyd­di­ad (mae LEAF yn darparu tem­pled) a sicrhau y bydd tre­f­ni­adau iechyd a dio­gel­wch yn eu lle ar y diwrn­od Darparu cyfleuster­au golchi dwylo digonol, yn enwedig os oes gen­nych dda byw neu os byd­dwch yn gwei­ni bwyd. Gall­wch osod cyfleuster­au dros dro sy’n gysylltiedig â thap tu allan – gwel­er y llawlyfr am syniadau

The essen­tials

As a LEAF Open Farm Sun­day host farmer, we ask you to: 

  • Show­case to vis­i­tors good farm­ing prac­tices, how farm­ing impacts on our lives and how you man­age our nat­ur­al resources 
  • Inform your insur­ance com­pa­ny that you are open­ing on LEAF Open Farm Sun­day – you need to have a min­i­mum of £5 mil­lion pub­lic lia­bil­i­ty insur­ance cover 
  • Com­plete a risk assess­ment before the event (LEAF pro­vides a tem­plate) and ensure health and safe­ty arrange­ments will be in place on the day 
  • Pro­vide ade­quate hand wash­ing facil­i­ties espe­cial­ly if you have live­stock or will be serv­ing food. You can set up tem­po­rary facil­i­ties linked to an out­door tap – see the hand­book for ideas 

Cymorth i ffermwyr

Mae gen­nym ddigonedd o gymorth i helpu eich arwain drwy’r bros­es o gyn­l­lu­nio a chyn­nal eich dig­wyd­di­ad. Llawlyfr yn llawn syni­adau, cyn­g­ho­ri­on da a rhestri gwirio. Arweini­ad ar iechyd a dio­gel­wch a thempled asesi­ad risg. Pos­teri, taflen­ni a chardiau post RHAD AC AM DDIM i chi eu per­son­o­li er mwyn hyrwyddo’ch dig­wyd­di­ad. Baner i’w rhoi ar y gât. Ynghyd ag arwyd­dion, saethau cyfeirio, pos­teri, taflen­ni, taflen­ni gwei­th­gared­dau a llu o syni­adau am wei­th­gared­dau ar gyfer y diwrn­od ei hun. 

Sup­port for farmers

We have lots of sup­port to help guide you through the process of plan­ning and run­ning your event. A hand­book full of ideas, top tips and check­lists. Guid­ance on health and safe­ty and a tem­plate risk assess­ment. FREE posters, fly­ers and post­cards for you to per­son­alise to pro­mote your event. A gate ban­ner. Plus signs, direc­tion arrows, posters, leaflets, activ­i­ty sheets and lots of activ­i­ty ideas for the day itself. 

Sign up to our mailing list(s)

You are now subscribed!

You are signed up to the mailing list(s) you selected.

If you no longer wish to receive emails from us, every email we send contains a link at the bottom allowing you to unsubscribe with one click. Privacy Policy.

Already have an account?

If you are already registered on this site, or you have an existing myLEAF account, then please log in below.

To register or edit your Open Farm Sunday event you will need an account. Privacy Policy.

Log in

Forgot password?

Don't have an account?

Not to worry, you can create an account by clicking the button below. Privacy Policy.

Create Account

Create an account

Creating an account is quick and easy. Simply enter your details below and we'll send you a username and password by email straight away.

To register or edit your LEAF Open Farm Sunday event you will need an account.

Your new account details will log you into both Open Farm Sunday and myLEAF. Privacy Policy.

Back to login

Account creation complete

Please check your email for a message containing your new username and password.

You can use these details to log into both Open Farm Sunday and myLEAF. Privacy Policy.

Once logged in to myLEAF for the first time, it is advisable to change your password to something memorable via the 'My Profile' page.

Back to login

Forgot password

Back to login

Forgot password

Details of your account have been sent to your email address.